Tư vấn thừa kế

 Đến với Luật sư Gia Linh Khách hàng sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu liên quan đến thừa kế.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế 

- Quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân

- Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

- Xác định di sản thừa kế

- Xác định người thừa kế di sản

- Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

- Xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản

- Xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có)

- Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

- Xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế

- Xác định thời hiệu về thừa kế

2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc

- Hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật

- Tư vấn soạn thảo (nội dung) di chúc

- Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc: 

- Chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản

-  Phân định phần di sản cho từng người thừa kế

-  Phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng

- Giao nghĩa vụ cho những người thừa kế

-  Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản

-  Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc

- Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng

-  Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng

- Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc

- Thủ tục công bố di chúc

- Giải thích nội dung di chúc

3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật 

- Các trường hợp thừa kế theo pháp luật

- Xác định người thừa kế theo pháp luật

- Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

- Tư vấn về thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác 

4. Tư vấn thanh toán và khai nhận, phân chia di sản thừa kế

- Thủ tục họp mặt những người thừa kế

- Xác định người khai nhận phân chia di sản thừa kế

- Trình tự thanh toán nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan đến thừa kế

- Phân chia di sản theo đúng nội dung của di chúc

5. Tư vấn giải quyết tranh chấp di sản thừa kế 

- Các hình thức bảo vệ quyền lợi của bên hưởng di sản thừa kế khi xảy ra tranh chấp 

- Kỹ năng hòa giải, đàm phán, thương lượng để giải quyết tranh chấp 

- Soạn đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện

- Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.