Tư vấn Hợp đồng Dân sự

 CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ĐƯỢC TƯ VẤN TẠI LUẬT GIA LINH:

- Hợp đồng liên quan đến đất đai, nhà ở: Chuyển quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; mua bán nhà ở; thuê, mượn, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở... 

- Hợp đồng xây dựng, đấu thầu; 

- Hợp đồng mua bán, cho thuê, chuyển nhượng, cấm cố, thế chấp tài sản; vay tài sản; 

- Hợp đồng mua bán, phân phối, đại lý hàng hoá; 

- Hợp đồng dịch vụ; 

- Hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ; 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh; 

- Hợp đồng liên doanh; 

- Hợp đồng mua bán cổ phần, trái phiếu; 

- Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật...

NỘI DUNG TƯ VẤN HỢP ĐỒNG TẠI CÔNG TY LUẬT GIA LINH:

- Tư vấn các qui định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến các nội dung hợp đồng của khách hàng; 

- Thẩm định hợp đồng; 

- Nghiên cứu tài liệu, thông tin liên quan về các bên của hợp đồng (theo yêu cầu của khách hàng); 

- Đưa ra giải pháp pháp lý tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, nhằm đảm bảo lợi ích cho khách hàng; 

- Tham gia đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng; 

- Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng; 

- Tư vấn giải quyết tranh chấp, vi phạm hợp đồng; 

- Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan.